Brief betreffende schoolexamens 18 maart

NIEUWS
18-03-2020

Brief betreffende schoolexamens 18 maart

Aan: ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Willem de Zwijger College, Vituscollege en Vitusmavo Betreft: Schoolexamens kunnen toch worden afgenomen

Bussum/Naarden, 18 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Gistermiddag heeft het Ministerie van Onderwijs in afstemming met het RIVM en de onderwijsorganisaties de maatregelen bekendgemaakt rond het afnemen van de schoolexamens en de centrale examens. Er wordt ruimte geboden aan scholen om de (school)examens toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Hoewel er nog veel vragen zijn, kunnen onze scholen nu wel verder met het plannen van de schoolexamens.

Leerlingen mogen alleen naar school komen om examen te doen! Niet voor onderwijs. Leerlingen uit andere leerjaren mogen niet op school komen, ook niet voor het maken van toetsen.

Schoolexamens op school
Vanuit de richtlijnen gaan onze scholen toetsen, herkansingen en inhaalmomenten die onderdeel zijn van de schoolexamens (in het PTA) organiseren voor al onze examenleerlingen. Deze onderdelen vinden plaats op de eigen school, vanaf 23 maart (VM), vanaf 30 maart (WdZ) en vanaf 1 april (VC). Toetsroosters worden per school gemaakt en verspreid. De schoolspecifieke uitwerkingen vind(t) je/u in de bijlage.

Natuurlijk staat de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers voorop. We zullen ons dan ook strikt houden aan de richtlijnen van het RIVM. Zo moeten de leerlingen die naar school komen voor deze examenonderdelen op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Onze medewerkers zullen daarop toezien. Meer richtlijnen voor het afnemen van toetsen hebben we (nog) niet gekregen van het RIVM.

Daarnaast blijft onverkort van kracht dat al ons personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn. Als dit niet het geval is dan vragen wij u uw kind(eren) thuis te houden. U kunt uw kind ziek melden op de gebruikelijke manier.

Maatwerk voor leerlingen
Wij verwachten van onze leerlingen dat zij, als zij geen gezondheidsklachten hebben, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Als leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen onze scholen deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen alsnog af te ronden. Indien nodig kunnen deze leerlingen voor het Centraal Schriftelijk Examen naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.

Aanpassen PTA’s
Scholen krijgen de ruimte om PTA’s aan te passen. De eindtermen blijven gelden, maar indien nodig kunnen scholen er bijvoorbeeld voor kiezen om die eisen in minder toetsen terug te laten komen, toetsen samen te voegen of bepaalde examens in een andere vorm af te nemen. Wij zullen op korte termijn inventariseren in hoeverre dit noodzakelijk is en de leerlingen hierover informeren. Het uitgangspunt is dat eventuele wijzigingen in het belang van leerlingen zijn.

Centrale Schriftelijke Examens
De Centrale Schriftelijke Examens starten vooralsnog ‘gewoon’ op 7 mei. Als tot langere sluiting van de scholen wordt besloten, maakt het Ministerie van Onderwijs een nieuwe afweging. Op dit moment worden hiervoor door het ministerie scenario’s ontwikkeld. Scholen worden hierover uiterlijk op 6 april geïnformeerd.

Tot slot
Wij zijn ons ervan bewust dat onder deze omstandigheden het leren thuis, het voorbereiden op toetsen en het maken van schoolexamens veel vraagt van u/jullie. We gaan er evenwel van uit dat we er samen in slagen dit examenjaar tot een goed einde te brengen.

We wensen jullie veel succes en wijsheid toe.

Namens de schoolleiding van de drie scholen,

Ron Bosman en Petra Laseur
Bestuur SIVOG
Willem de Zwijger College, Vituscollege en Vitusmavo

Download hier de originele brief >>>

Download hier de bijlage voor ouders en leerlingen bij SIVOG brief TP3 examencommissie 18 maart 2020 >>>

Zie ook de websites van de VO-raad en het Ministerie van OCW:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/scholen-krijgen-ruimte-voor-schoolexamens-en-cspe
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl