Brief n.a.v. besluiten kabinet betreffende CE – 24 maart 2020

NIEUWS
24-03-2020

Brief n.a.v. besluiten kabinet betreffende CE – 24 maart 2020

Aan: alle examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van het Willem de Zwijger College, het Vituscollege, de Vitusmavo Betreft: gewijzigde aanpak eindexamen

Naarden/Bussum, 24 maart 2020

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag heeft de overheid, in overleg met de belanghebbende partijen, besloten dat het centraal examen dit schooljaar niet doorgaat en leerlingen dit jaar een diploma kunnen behalen op basis van de resultaten van het schoolexamen. Alle centrale examens komen te vervallen. In deze brief informeren wij jullie graag over wat dit betekent voor de leerlingen in de examenklassen.

Het centraal examen (CE) zal dit schooljaar dus niet plaatsvinden. Het schoolexamen wordt daarmee bepalend voor het wel of niet slagen. Vanuit de overheid zal nog een aangepaste zak/slaagregeling volgen, deze is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Dit schrijven betreft de algemene gevolgen voor de drie scholen. Omdat tussen het Willem de Zwijger College en de beide Vitusscholen verschillen bestaan wat betreft de nog af te nemen schoolexamens, gaan wij in deze brief in op de verschillende situaties. Specifieke uitwerkingen per school ontvangen jullie zo snel mogelijk na 6 april, omdat op deze dag de richtlijnen voor scholen nader gespecificeerd worden en dan ook de zak/slaagregeling vanuit de overheid bekend zal zijn.

Gevolgen niet doorgaan centraal examen 2020 Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Hiervoor is het zaak het SE zorgvuldig en volledig af te ronden. Scholen hebben hiervoor tot begin juni de tijd. Het schoolexamen wordt conform het vastgestelde PTA afgerond. Scholen hebben de vrijheid om op zo passend mogelijke wijze te examineren. Waar nodig hebben scholen de vrijheid om, in samenspraak met de MR en met medeweten van onderwijsinspectie, het PTA aan te passen, zolang alle eindtermen geëxamineerd worden.

Dit alles heeft verschillende gevolgen voor de drie scholen. Elke school zal besluiten nemen om recht te doen aan bovenstaande, waarbij jullie belangen leidend zijn. Dit betekent dat de eerder gecommuniceerde aanpak omtrent de schoolexamens (SE) moeten worden aangepast. Onderstaand een kort overzicht per school.

  • • Willem de Zwijger College De laatste SE-periode op het Willem moet nog plaatsvinden. Conform de eerdere maatregelen stond in de week van 30 maart een SE-week gepland voor het Willem. Deze zal worden verschoven naar een later tijdstip dit schooljaar. Er volgt nadere berichtgeving vanuit het Willem over wanneer en in welke vorm deze SE-periode, inclusief inhaal-/herkansingsmoment conform PTA, plaatsvindt. Het CPE tekenen komt te vervallen.
  • • Vitusmavo Op de Vitusmavo was de laatste SE-week net afgerond voordat de scholen dichtgingen. Dit betekent dat er alleen nog herkansingen en inhaal-SE’s moesten plaatsvinden. De inhaal-SE’s zijn inmiddels afgerond. De herkansingen stonden aanvankelijk gepland op vr. 27 maart en do. 2 april. Deze zullen worden verplaatst naar een latere datum. Omdat de situatie, door het niet doorgaan van het CE, volkomen is veranderd, kunnen wij ons voorstellen dat je eventueel een andere keuze wil maken voor het doen van een herkansing. We geven binnenkort aan hoe we dit gaan organiseren.

Daarnaast stond deze week en volgende week het CSPE tekenen gepland conform eerdere maatregelen overheid. Nu het centraal eindexamen vervalt, vervallen ook deze tekenexamens. De zittingen die nog gepland stonden (di. 24 maart, vr. 27 maart, donderdag 2 april) komen te vervallen.

  • • Vituscollege Op het Vituscollege was de laatste SE-week net afgerond voordat de scholen dichtgingen. Dit betekent dat er alleen nog herkansingen en inhaal-SE’s moeten plaatsvinden. Dit stond aanvankelijk gepland vanaf woensdag 1 april. Deze inhaal-SE’s en herkansingen zullen worden verplaatst naar een latere datum. Omdat de situatie, door het niet doorgaan van het CE, volkomen is veranderd, kunnen wij ons voorstellen dat je nog even wil nadenken over het doen van een herkansing, daarom verschuift de deadline om je in te schrijven. We geven binnenkort aan hoe we dit gaan organiseren.

Het CPE tekenen komt te vervallen.

Uiterlijk dinsdag 7 april berichten wij jullie over hoe het SE-programma voor de drie verschillende scholen er de komende tijd precies uit zal komen te zien. Uitgangspunt hierbij is dat jullie in de gelegenheid worden gesteld de SE’s goed voor te bereiden, te maken, in te halen en waar nodig te herkansen.

Ben je nu al geslaagd?
Als je alle SE-onderdelen hebt afgerond en allemaal voldoendes hebt, zou je de conclusie kunnen trekken dat je al geslaagd bent. Om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen, gaan de Vitusmavo en het Vituscollege alle individuele examendossiers zorgvuldig na om te zien in hoeverre deze compleet zijn. Wij communiceren dit met jullie, zodat jullie een goede afweging kunnen maken voor mogelijke herkansingen.

Voor het Willem de Zwijger College geldt dat nog niet één examendossier volledig is, omdat TP3 nog moet plaatsvinden.

Voor alle scholen geldt: zolang de zak/slaagregeling nog niet bekend is, trekken wij geen voorbarige conclusies of een leerling al dan niet geslaagd is.

Wij realiseren ons dat deze nieuwe besluiten veel nieuwe vragen en onzekerheden oproepen. Met deze brief hopen wij de eerste onduidelijkheden weg te nemen. Binnen de scholen zullen wij komende week zorgvuldige afwegingen maken om de schoolexamens op de beste manier doorgang te laten vinden. Het gewicht van het SE is door deze maatregelen zwaarder geworden, wat maakt dat wij de tijd willen nemen om zorgvuldig te handelen in het belang van de leerling.

Zoals gezegd ontvang je uiterlijk dinsdag 7 april meer -schoolspecifieke- informatie van ons. Mocht je voor die tijd vragen hebben, kun je je wenden tot de team-/afdelingsleider van het examenjaar van je school.

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ter informatie is via deze link de kamerbrief van Ministers Slob en Engelshoven te vinden, waarin de maatregelen die vandaag zijn getroffen worden beschreven en toegelicht.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleidingen van de drie scholen,

Ron Bosman en Petra Laseur
Bestuur SIVOG

Download hier de originele brief

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl