Identiteit, missie en visie

Identiteit

Als school staat het Willem de Zwijger College in een brede protestants-christelijke traditie. Daarin besteden we aandacht aan bepaalde levensvragen en aan de viering van christelijke feestdagen. Van ouders en leerlingen verwachten we dat zij onze identiteit respecteren, waarderen en er positief tegenover staan.

Zie ook ons schoolplan

Missie

Wij hebben oog voor jouw talent. Ook de onontdekte talenten. Daar letten wij scherp op. Want iedereen is weer ergens anders goed in.

Al onze leerlingen hebben eigen talenten en onderscheidende begaafdheden. Daarmee kunnen zij voor zichzelf een unieke identiteit ontwikkelen. Wij zien het als onze taak om iedere individuele leerling zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen zich te kunnen ontplooien. Ons hoofddoel is het bieden van goed onderwijs waarbij we ons laten leiden door de leerwensen van iedere individuele leerling.

Een leven lang leren

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een samenleving die voortdurend verandert. En steeds sneller verandert. We creëren samen kennis, ontwikkelen een lerende houding, waarbij creativiteit en flexibiliteit de boventoon voeren. De leerlingen van nu blijven een leven lang leren.

Wat leren de leerlingen?
 • Ze staan kritisch en zelfstandig in de samenleving.
 • Ze nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen.
 • Ze ontwikkelen een lerende houding.
 • Ze gaan zich in de schoolperiode voorbereiden voor een vervolgopleiding.

Visie

Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Daarin vormen onze docenten de spil. Docenten zijn onze deskundige kwaliteitbewakers en zijn authentieke professionals met passie voor hun werk. Met kennis en vaardigheden bereiden zij onze leerlingen zo goed mogelijk op voor een vervolgopleiding en op de samenleving.

Wat dragen onze docenten daaraan bij?
 • Ze creëren een leeromgeving met opdrachten waar leerlingen leren samenwerken. Leerlingen ontwikkelen nieuwe ideeën en oplossingen en ze leren omgaan met verschillen.
 • Ze sluiten met vakoverstijgende projecten en integratie van theorie en praktijk aan bij de leefwereld van onze leerlingen.
 • Ze bieden een uitdagende leeromgeving waarin er speciale aandacht is voor de verschillen leerstijl, tempo en inhoud van leerlingen.
 • Ze dagen leerlingen uit en bieden ze kansen om te excelleren. Ook leggen ze de basis om leerlingen met vertrouwen aan hun vervolgopleiding te laten beginnen.

Onze drie kernwaarden

Op het Willem de Zwijger College staan veiligheid en sfeer, verbondenheid en ambitie centraal.
 1. Veiligheid en sfeer
  We bieden onze leerlingen een veilige en fijne school met alles erop en eraan. Je krijgt vanaf de eerste dag een gevoel van geborgenheid en erbij horen. Dat helpt om je eigen identiteit te ontwikkelen en om jezelf te zijn. Leerlingen verschillen van elkaar en juist van die diversiteit kunnen wij veel opsteken.
 1. Verbondenheid
  Wij kennen onze leerlingen goed. We denken met ze mee als persoonlijke omstandigheden daar om vragen. Het belang van de leerling staat voorop. Betrokken medewerkers, leerlingen en ouders zorgen samen voor een goede leeromgeving. De school probeert aan te sluiten bij ieders leefwereld. Bijvoorbeeld via vakoverstijgende projecten en verrassende verbindingen tussen theorie en praktijk.
 1. Ambitie
  Ons onderwijs heeft als ambitieuze doel iedere leerling een kritische en analytische houding bij te brengen. Want de huidige tijd kent ongekende uitdagingen. Empathie en creatieve vaardigheden worden alsmaar belangrijker. Dat geven we je mee.

Naast klassikaal onderwijs bieden wij een leeromgeving met projectmatige opdrachten. Zo ga je meer en meer zelf doen. Dan kom je sneller tot nieuwe ideeën en oplossingen. Je leert samenwerken en om te gaan met onderlinge verschillen. Wij halen het beste uit jou en bereiden je voor op de wereld van morgen. Het Willem heeft het en doet het.