Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Om een goed beeld te krijgen van elke leerling hebben wij extra aandacht voor ieders prestaties, talenten en capaciteiten. De mentor is de spil in de klas als het om jouw begeleiding gaat. Elke klas heeft een eigen mentor die lesgeeft en de mentorlessen verzorgt. In de brugklas is de mentor nauw betrokken bij de kennismakingsdagen en verzorgt de studielessen. Met een speciale zorg voor zijn of haar klas.

In de praktijk betekent dit
  1. Dat de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is.
  2. Dat de mentor de resultaten van de leerlingen bijhoudt, de afwezigheid van de leerlingen signaleert en indien nodig overlegt met collega’s, de schoolleiding of het vertrouwensteam.
  3. Dat de mentor samenwerkt met de decanen voor een oriëntatie op studie en beroep.

Hersteluren

In havo 2 en 3 heeft elke leerling hersteluren, bedoeld om hem of haar een kans te geven een niet goed gemaakte toets of repetitie te herstellen. De leerling gaat een aantal weken naar het hersteluur van het betreffende vak en kan daarna de repetitie opnieuw maken. Het hoogste cijfer telt.

Huiswerkklas

Leerlingen kunnen vier middagen in de week in kleine groepjes huiswerkbegeleiding krijgen. Die wordt gegeven door eigen docenten van de school. Dat is prettig omdat zij, indien nodig, direct kunnen overleggen met collega’s of een mentor. Het doel van de begeleiding is de leerling te leren hoe hij of zij zelfstandig huiswerk maakt. Dat is vooral fijn voor de kinderen die thuis zelfstandig huiswerk maken lastig vinden. We vragen een kleine vergoeding.

Pluslessen

In de vwo/havo-brugklas is vakgerichte begeleiding beschikbaar gedurende een beperkt aantal uren in de week. Voor wie dat nodig heeft.

Ondersteuning in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde

Aan het begin van klas 1 testen we alle leerlingen op Nederlands, Engels en wiskunde. Scoor je zwak dan springen onze remedial teachers bij. Voor leerlingen met dyslexie hebben we overigens een dyslexieprotocol, dat te vinden is op onze website.

Omgaan met faalangst

Wie daarbij gebaat is, kan een training Omgaan met faalangst volgen. Op het Willem hebben we drie docenten die opgeleid zijn om deze training te geven.

Dyslexie

U kunt hier het dyslexieprotocol vinden.

Vertrouwenspersonen

Als je thuis of op school problemen ervaart, of niet lekker in je vel zit, kun je dit altijd met je mentor bespreken. Maar als je liever in vertrouwen met iemand anders praat, is er een team van vertrouwenspersonen voor jou. Zij zijn ook buiten schooltijd bereikbaar. De namen en contactgegevens staan op onze website. Je kunt ook terecht bij de schoolarts via Jeugd en Gezin van Gooi en Vechtstreek, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 uur en 13.00 uur op 035-6926350 of via e-mail op info@jggv.nl. Meer informatie kun je vinden op www.jggv.nl.

Decanen

Onze twee schooldecanen houden zich bezig met de voorlichting over vervolgonderwijs en de beroepsoriëntatie. Ze geven advies over en begeleiding bij de keuze van profielen en vakkenpakketten. Ook werken ze aan het project arbeidservarend leren.

Passend onderwijs

De school is lid van het samenwerkingsverband Qinas (zie ook www.qinas.nl). Qinas zorgt voor een dekkend netwerk van passend onderwijs voor elke leerling uit onze regio. De schoolbesturen die lid zijn van het Qinas zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Als school zorgen wij voor balans in onze klassen, zodat we al onze leerlingen optimale individuele aandacht geven. We streven in onze regio naar een evenwichtige verdeling over de verschillende VO-scholen van leerlingen met extra zorgbehoeften.

De onderlinge afstemming hierover is een taak van Qinas. Als een leerling extra zorg nodig heeft, wordt dat binnen het zorgteam van onze school met de leerling en de ouders besproken. Binnen dit geheel bepalen we welke ondersteuning nodig is, binnen of buiten de school. Naast de eigen interne medewerkers staat er ook een netwerk van orthopedagogen en remedial teachers buiten de school paraat.

Kleurenblind

Als een leerling kleurenblind is en gebruik maakt van een hulpmiddel met kleur, of van een kleurenbijlage bij een kunstvak, dan geldt de volgende speciale afspraak. Een toezichthouder mag op verzoek van een leerling de kleur benoemen van een vlakdeel dat door de leerling wordt aangewezen of op verzoek van de leerling een vlakdeel aanwijzen met een door de leerling benoemde kleur.

Pesten

Wanneer een leerling regelmatig en systematisch bedreigd of geïntimideerd wordt, spreken we van pestgedrag. Onze anti-pestcoördinator is Karen Moll van Charante.

De anti-pestcoördinator is het centrale meldpunt voor alle pesterijen, adviseert mentoren en afdelingsleiders, bewaakt het pestprotocol en de voortgang van acties waarin de gemaakte afspraken tussen pester en mentor staan vastgelegd.

Om pesten te voorkomen, en om te weten wat je moet doen als het toch gebeurt, hebben we een pestprotocol (of beter een anti-pestprotocol) (link naar https://www.wdz.nl/wp-content/uploads/2018/09/Pestprotocol-definitief-28-jan-2016.pdf ) opgesteld. Het pestprotocol bevat richtlijnen, voorwaarden en activiteiten om pesten te voorkomen.

Bekijk ook eens de tips aanpakken pesten en de tips over pesten op social media en de publicatie van Mediawijsheid.nl over online pesten.

Zorgafstemmingsteam (ZAT)

Het ZAT is er voor kinderen die professionele hulpverlening nodig hebben. Het bestaat uit onze eigen vertrouwenspersonen, de leden van het zorgteam, de schoolarts, een maatschappelijk werker van bureau Jeugdzorg en een leerplichtambtenaar. Het team adviseert de school, de ouders en de leerlingen over de beste aanpak en mogelijke hulp. Uiteraard werken we hierin volgens de bestaande privacyreglementen. De leden en contactgegevens van het zorgafstemmingsteam vind je op onze website.

GGD

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek meerdere keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Om te weten voor welke onderzoeken leerlingen in het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd en met welke vragen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht kunnen, zie de uitgebreide toelichting.

RBL regionaal bureau leerlingzaken, regio Gooi en Vechtstreek

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken is er voor leerlingen, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Zij houden toezicht op de naleving van de leerplichtwet, ondersteunen en adviseren. controleren en stimuleren. Het doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een diploma halen. Het bureau is gevestigd in het Regiokantoor in Bussum. Hier werken consulenten en leerplichtambtenaren. De gemeenten die deelnemen zijn Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
Hier treft u de brochure aan.