Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon

Zodra de naam voor dit schooljaar bekend is, plaatsen wij deze hier.

Extern

Er is ook een externe vertrouwenspersoon. Voor de scholen van Volant is dat de heer Frank Brouwer, werkzaam bij de Stichting School & Veiligheid. Karen Moll van Charante kan je indien gewenst doorverwijzen naar hem.

Klachten

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen je daarom van harte uit bij ontevredenheid, de mentor en de schoolleiding aan te spreken.

Als je er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar jouw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als je niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kun je een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar je, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt je eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Formele klacht

Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan het schoolbestuur of ingediend worden bij de klachtencommissie.

Schoolbestuur Stichting Volant

T.a.v. mevrouw Petra Laseur
Nieuwe ’s-Gravenlandseweg 38
1405 HM Bussum

p.laseur@volant.nl

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kun je ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Klachtenregeling

https://www.volant.nl/organisatie/klachten-en-integriteit/

Schoolarts

Je kunt ook terecht bij de schoolarts:

Mevrouw E. Mensinga-Wieringa
Heuvellaan 50
1217 JN Hilversum
(035) 692 62 22

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl