Afwezigheid en verlof

Elke leerling is verplicht de lessen op zijn of haar rooster te volgen. Als uw kind ziek is, kunt u dit vóór 8.30 uur doorgeven op de absentielijn 035 692 7601, via de mail absenties@wdz.nl of via de Magister-app.

Ook als uw kind meer dagen achter elkaar ziek is, verzoeken wij u vriendelijk dit dagelijks aan ons te door te geven.

Wordt een leerling tijdens de schooldag ziek dan meldt deze zich altijd bij de receptioniste met het verzoek naar huis te gaan. De receptioniste belt dan naar de ouders voor toestemming om naar huis te mogen gaan. Mocht de leerling een toets hebben die dag, dan moet de leerling toestemming vragen bij de afdelingsleider.

De leerling levert bij terugkeer een ondertekend briefje van de ouders in. We accepteren geen verlofmelding via e-mail. U als ouder kunt uiterlijk tot twee dagen na het verzuim de absentie aan de school doorgeven.

Meer informatie

Schoolregels WdZ 2019-2020

Dokters- en tandartsafspraken

We vragen u vriendelijk om afspraken met een dokter of een tandarts zoveel mogelijk buiten lestijden te plannen. Is dit niet mogelijk dan kunt u de absentie kenbaar maken via de absentenmeldlijn 035 692 76 01 of door middel van het meldingsformulier absenties . Uw kind deponeert het ingevulde absentieformulier in de rode bus bij lokaal 11.

Blessures

Leerlingen die vanwege een blessure niet kunnen deelnemen aan de gymles moeten wel tijdens die lesuren bij de gymles aanwezig zijn. Tijdens de gymles krijgt hij of zij dan een andere taak.

Voor afspraken over verzuim van de gymles door een blessure kunt u voorafgaand aan de les contact opnemen met de gymdocent. Kan uw kind langdurig niet aan de gymles deelnemen, neem dan contact op met de afdelingsleider.

Bijzonder verlof

In bijzondere gevallen kunt u bijzonder verlof aanvragen. Vult u daarvoor het Aanvraagformulier buitengewoon verlof leerlingen in. Geef het ingevulde formulier af bij het directiesecretariaat. De directie bepaalt vervolgens of het verlof wordt toegekend. Wij vragen u vriendelijk het formulier ruim drie weken voor de gewenste verlofdatum op school in te leveren.

Afwezigheid tijdens toetsen

Als uw kind ziek is op de dag dat hij/zij een toets heeft, dan kan uw kind de toets inhalen. Hiervoor kan de leerling afspraken maken met de desbetreffende docent. Die afspraken moeten zo veel als mogelijk buiten lestijd gepland worden.

Het is niet toegestaan om dokters-, tandarts- of andere afspraken te plannen tijdens een toetsmoment. Als het niet mogelijk is om de afspraak te verplaatsen, neem dan voorafgaand aan de toets contact op met de betreffende docent.

Te laat komen?

De eerste schoolbel gaat om 8:25. De lessen starten om 8:30. Leerlingen die na deze tijd in de les komen moeten zich melden bij de conciërge. De leerling ontvangt dan een te-laat briefje. Met dit briefje moet de leerling zich de volgende schooldag tussen 7:45 en 8:00 melden bij de conciërge.

Formulieren

Formulier absentiemelding

Formulier buitengewoon verlof leerlingen

Protocol schoolverzuim VO

Richtlijnen verlofaanvragen

Beoordelingsschema vakantieverlof