Ouderbijdragen

De ouderbijdragen

PROTOCOL VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SIVOG SCHOOLJAAR 2021-2022

Inleiding

Alle scholen in Nederland moeten zich houden aan de wet vrijwillige ouderbijdrage. Hieronder wordt uitgelegd wat dit betekent voor de leerlingen van onze school en hun ouders.

Vier categorieën

De wet vrijwillige ouderbijdrage onderscheidt vier soorten schoolkosten:

categorie 1 Kosten voor school. Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft.
categorie 2 Kosten voor ouders. Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat.
categorie 3 Elektronische informatiedragers
categorie 4 Extra activiteiten

 

In het kort houdt de wet het volgende in: de school draagt de kosten van lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, zoals leerboeken, werkboeken, BINAS, examenbundels, eigen leermateriaal van de school en gelicentieerd digitaal lesmateriaal. De ouders betalen het

‘voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat’. Hierbij kunt u denken aan een atlas, woordenboeken, een rekenmachine, schrijfmateriaal, gymkleding etc. Daarnaast kan de school een vergoeding vragen voor bijvoorbeeld een schoolpas omdat een schoolpas valt onder de voorgeschreven persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan.

Voor de kosten voor elektronische informatiedragers – categorie 3- geldt: de school kan ouders vragen een device – bijvoorbeeld een laptop – voor hun kind te kopen, maar de school kan dit niet verplicht stellen.

In het vervolg van dit protocol richten wij ons op de vierde categorie.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk van de SIVOG-scholen biedt, net als de meeste andere scholen, een aantal activiteiten en voorzieningen die zij niet kunnen betalen uit de vergoeding die zij van de overheid krijgen. Daarom vragen zij van ouders een algemene schoolbijdrage en een leerjaargebonden bijdrage. De ouders van de Medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht.

Voor elk van de SIVOG-scholen is er een algemene schoolbijdrage. Hiermee kan de school voorzieningen in stand houden die niet kunnen worden betaald uit het geld dat de school van de overheid krijgt. Het gaat om zaken als:

  • culturele activiteiten, theaterproducties en vieringen;
  • voorzieningen in de mediatheek;
  • kluisjes;
  • kennismakingsactiviteiten in de brugklas;
  • CJP-pas voor alle leerlingen.

Bij de leerjaargebonden schoolbijdrage gaat het om activiteiten en excursies die bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens een activiteitenweek. Een excursie is een aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma die bijdraagt aan verdieping van de lesstof en biedt leerlingen de kans om ook buiten het schoollokaal te leren. Het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft géén effect op de toelating van de leerling. Ook is het betalen ervan geen voorwaarde om uw kind te laten deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten, examens en extra activiteiten. Voor de meeste niet verplichte activiteiten en voorzieningen is de school er wel van afhankelijk, omdat deze hiervoor geen andere financieringsbronnen heeft.

Als ouders ervoor kiezen de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, heeft dat voor de desbetreffende ouders en leerlingen geen directe consequenties. Wanneer een substantieel aantal ouders ervoor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, zal de school een aantal voorzieningen niet meer of in geringe mate kunnen aanbieden. Voor werkweken en meerdaagse excursies kan de school besluiten dat deze alleen doorgang vinden als tenminste 80% van de ouders zich bereid verklaart hiervoor te betalen.