Ouderbijdragen

De ouderbijdragen

Om goed onderwijs te bieden en de ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren, bieden we veel extra activiteiten, begeleiding en voorzieningen. Die financieren we uit de vrijwillige ouderbijdrage. Die bestaat uit algemene schoolbijdragen en leerjaar-gebonden bijdragen.

A. De algemene schoolbijdragen

De voorzieningen die uit de algemene schoolbijdrage worden bekostigd zijn:
  • Leerlingenactiviteiten zoals culturele activiteiten, theaterproducties en vieringen
  • Specialistische leerlingbegeleiding zoals interne studiebegeleiding en begeleiding door een vertrouwenspersoon
  • Informatie en inspraak van ouders (bijvoorbeeld oudercommissie) en kosten van communicatie zoals de informatie op de website en de inlogfaciliteiten op Magister waarop cijfers en absenties online ingezien kunnen worden
  • Computerapparatuur en beheer van de niet door de overheid gesubsidieerde onderwijsvoorzieningen, zoals de mediatheek en de kluisjes
  • Kennismakingsactiviteiten in de brugklas
  • Gratis fruit voor leerlingen in de pauze
  • CJP-pas voor alle leerlingen
  • Talentklassen in het eerste en tweede leerjaar

Deze algemene schoolbijdrage is voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op 140 euro. Voor een volgend kind in hetzelfde gezin geldt een korting van 30 euro bij afname van alle activiteiten.

Indien ouders ervoor kiezen de algemene schoolbijdrage niet te voldoen, heeft dat voor de desbetreffende ouders en leerlingen geen directe consequenties. Wanneer echter een substantieel aantal ouders ervoor kiest om deze bijdrage niet te voldoen, zal de school een aantal voorzieningen niet meer of in geringere mate kunnen aanbieden. Mocht het voor u niet mogelijk zijn de ouderbijdrage te voldoen, neem dan contact op met de school.

B. De leerjaar-gebonden bijdragen

Wij vragen deze bijdragen voor het aanbieden van specifieke lesbenodigdheden, zoals een tekenetui of T-shirt. En voor activiteiten en excursies. Elk leerjaar organiseren we vele activiteiten en excursies, bijvoorbeeld tijdens de activiteitenweken. Een excursie is een facultatieve aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma. Die extra activiteiten dragen bij aan een verdieping van de lesstof en bieden leerlingen de kans om ook buiten het schoollokaal te leren.