Overleg en medezeggenschap

Diverse overlegorganen

Goed overleg met alle betrokkenen van de school, leerlingen, ouders en medewerkers, vinden we belangrijk. Op het Willem zijn de volgende overlegorganen actief:

Medezeggenschapsraad (MR)

Hierin zitten docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders. De MR bespreekt het beleid van de school en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de schoolleiding. U kunt hier het jaarverslag 2018-2019 vinden.

Oudercommissie (OC)

Deze commissie bestaat uit maximaal vijftien ouders. De OC onderhoudt contacten met de schoolleiding, het schoolbestuur, de leerlingenvereniging, docenten en andere medewerkers. Zij is betrokken bij activiteiten zoals de open dag, de beroepenvoorlichting en het arbeidservarend leren. Twee leden van de OC zijn ook lid van de MR. De gegevens over de oudercommissie staan op onze website.

Leerlingenraad (LR)

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De raad overlegt wekelijks onder leiding van een docent. Twee leerlingen nemen deel aan de MR en de leerlingenraad kan eventueel uitgenodigd worden bij sollicitatieprocedures.