EXTRA LESSEN

Extra lessen houden je op koers

Voor leerlingen die voor een vak extra ondersteuning nodig hebben, organiseert het Willem extra ondersteunende lessen.

Voor havo

Er zijn aanvullende lessen voor leerlingen in havo 2 en havo 3 die extra ondersteuning nodig hebben voor een bepaald vak. Die leerlingen kunnen een eerder gemaakte toets, waarvoor ze een onvoldoende scoorden, herkansen nadat ze extra lessen hebben gevolgd in het ‘hersteluur’. Het hoogste cijfer telt.

Leerlingen kunnen zich daar zelf voor opgeven en kunnen één van de volgende toetsen uit de vorige periode herstellen, namelijk voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, Frans, Engels, Duits, Nederlands, natuurkunde en wiskunde.

Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de hersteluren is dat de leerling minimaal een voldoende heeft voor ‘werkhouding’ en een andere voorwaarde is dat de leerling iedere les aanwezig is, zijn of haar spullen op orde heeft en een positieve attitude uitstraalt.

Pluslessen voor havo/vwo-brugklassen

Leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen die na de eerste periode onvoldoende staan voor een vak worden aangemeld voor de pluslessen in P2. Daarnaast kunnen ook de mentor en de vakdocent een leerling voordragen voor de pluslessen, ook al staat de leerling voldoende.

Deze werkwijze kan zich herhalen in P3 en P4 voor leerlingen met een onvoldoende en voor diegenen die een onvoldoende dreigen te halen.

Hiervoor maken we de volgende afspraken

  • In de havo/vwo brugklas is er vanaf P2 elke week een plusles.
  • Een onvoldoende voor een plusles-vak betekent automatisch plaatsing op de plusles-lijst voor de volgende periode.
  • De plusles-coördinator en de afdelingsleider overleggen samen als er sprake is van een overlapping van de pluslessen en bij overinschrijving, wie er bij welke plusles wordt geplaatst.
  • Een plusles is niet vrijblijvend en dus een verplichte les.
  • Een docent mag een leerling niet weigeren bij een plusles.
  • De mentor informeert zowel de leerlingen als de ouders via e-mail.

Let wel: de RT-lessen zijn elke week

Voor de havo geldt bovendien dat we een vergelijkbaar systeem hanteren in de bovenbouw. Leerlingen kunnen één toets uit de toetsperiode herkansen door hersteluren te volgen voorafgaand aan de herkansing, die dan in de volgende lesperiode wordt afgenomen.