Oudercommissie

Oudercommissie (OC)

De OC  bestaat uit ouders van leerlingen van het Willem. De OC streeft ernaar om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te zijn van ouders van leerlingen uit zo veel mogelijk klassenlagen en richtingen.
De OC onderhoudt contacten met de schoolleiding, het schoolbestuur, de MR en de GMR, de leerlingenraad, docenten en andere medewerkers. Zij is betrokken bij verschillende schoolactiviteiten zoals de open dag, de beroepenvoorlichting en de ouderavonden. Twee leden van de OC zijn ook lid van de MR en de GMR.

Meedenken en meedoen!

Het doel van de OC is het bevorderen van een goede verstandhouding en onderlinge betrokkenheid tussen de school en de ouders. Hierbij staat het hebben én houden van een plezierig en open  en veilig leerklimaat voor onze kinderen centraal, alsook de kwaliteit van het onderwijs. De rol van de OC bij het behartigen van belangen op onze school is adviseren, signaleren en ondersteunen.

Overleg tussen OC  en directie

Iedere maand is er overleg tussen de OC en de directie over actuele ontwikkelingen zoals de op handen zijnde verbouwingen, het Lustrum dat er aan gaat komen in verband met het 100 jarig bestaan van het Willem, lopende activiteiten zoals de update van de schoolgids en het schoolplan en overige zaken die zich op school afspelen. Een deel van de vergadering besteden we aan afstemming met de directie over actuele onderwerpen en activiteiten maar ook over haar lange termijnvisie op het onderwijs en op de school. We informeren of stellen vragen aan de directie over zaken die zowel voor ouders als voor kinderen van belang zijn. Als er tussentijds belangrijke ontwikkelingen zijn, is er informeel contact.

Activiteiten

In nauw overleg met de verschillende geledingen binnen de school is de OC betrokken bij diverse activiteiten. We denken mee, organiseren en voeren uit samen met de diverse betrokkenen vanuit de school. Enkele jaarlijks terugkerende activiteiten:
• Vertegenwoordiging ouderperspectief naar school
• Vertegenwoordiging oudergeleding MR en GMR
• Organisatie van de beroepenvoorlichtingsavond met  presentaties van ouders aan leerlingen van gymnasium, atheneum en havo
• Organisatie jaarlijkse informatieavond voor ouders over een actueel thema
• Ondersteuning bij de open dag voor nieuwe leerlingen
• Ondersteuning waar nodig op verzoek van directie
• Helpen met diverse hand- en spandiensten op verzoek van de school

Contact

De OC staat graag open voor input van ouders en leerlingen die wij mee kunnen nemen in onze overleggen binnen de OC en/of met de directie.  Wil je als ouder of leerling iets kwijt aan de OC dan kun je ons bereiken via de bovenstaande e-mailadressen of via: Algemeen adres: info@wdz.n