Oudercommissie

Oudercommissie (OC)

Deze commissie bestaat uit maximaal vijftien ouders. De OC onderhoudt contacten met de schoolleiding, het schoolbestuur, de leerlingenvereniging, docenten en andere medewerkers. Zij is betrokken bij activiteiten zoals de open dag, de beroepenvoorlichting en het arbeidservarend leren. Twee leden van de OC zijn ook lid van de MR.

Meedenken en meedoen!

Het doel is het bevorderen van een goede verstandhouding en onderlinge betrokkenheid tussen de school en de ouders. Hierbij staat het hebben én houden van een plezierig en open leerklimaat voor onze kinderen centraal. De rol van de oudercommissie bij het behartigen van belangen op onze school is adviseren, signaleren en ondersteunen.

Huidige samenstelling

Op dit moment zijn er acht ouders van leerlingen uit verschillende klassen en richtingen actief in de oudercommissie. Naast het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en een lid, maken de diverse leden deel uit van een of meer activiteitencommissies.

Overleg tussen ouders en directie

Iedere maand is er overleg over actuele ontwikkelingen, lopende activiteiten en overige zaken die zich op school afspelen. Een deel van de vergadering besteden we aan afstemming met de directie over actuele onderwerpen en activiteiten maar ook over haar lange termijn-visie op het onderwijs en op de school. We informeren of stellen vragen aan de directie over zaken die zowel voor ouders als voor kinderen van belang zijn. Als er tussentijds belangrijke ontwikkelingen zijn, is er informeel contact.

Activiteiten

In nauw overleg met de verschillende geledingen binnen de school is de OC betrokken bij diverse activiteiten. We denken mee, organiseren en voeren uit samen met de diverse betrokkenen vanuit de school. Enkele jaarlijks terugkerende activiteiten:

  • Vertegenwoordiging ouderperspectief naar school
  • Vertegenwoordiging oudergeleding MR
  • Organisatie Beroepenavond vooreindexamenklassen
  • Organisatie jaarlijkse informatieavond voor ouders over een actueel thema
  • Ondersteuning opendag
  • Ondersteuning waar nodig op verzoek directie
Bereikbaarheidsgegevens leden

 

  •  
Downloads

– Ouder Commissie Reglement-2014
– Jaarverslag OC schooljaar 2014-2015
– Jaarverslag OC schooljaar 2013-2014
– Jaarverslag OC schooljaar 2012-2013

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl